فینال عصر جدید - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله فینال

فینال عصر جدید

گروه ستاره هشتم
گروه مجاز
گروه جوانمردان ایران
آقای عرفان طهماسبی
گروه فرشتگان نینجا

مشاهده فینال عصر جدید از فصل دوم برنامه عصر جدید

ستاره هشتم

گروه ستاره هشتم
ورزشی

منتظر رای مردمی :رای دهی با
مجاز

گروه مجاز
متفرقه

منتظر رای مردمی :رای دهی با
جوانمردان ایران

گروه جوانمردان ایران
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

منتظر رای مردمی :رای دهی با
عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی
خوانندگی

منتظر رای مردمی :رای دهی با
فرشتگان نینجا

گروه فرشتگان نینجا
ورزشی

منتظر رای مردمی :رای دهی با

تصاویر این قسمت