قسمت ششم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت ششم بخش اول

گروه به نگار
آقای محمد اقتدار نژاد
آقای سجاد رضایی

مشاهده قسمت ششم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

به نگار

گروه به نگار
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

حذف توسط رای داوران

محمد اقتدار نژاد
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
سجاد رضایی

سجاد رضایی
بازیگری

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت