قسمت نوزدهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت نوزدهم

گروه برادران گلی
گروه اعجوبه های کوچک
آقای محمد سینا منصوریان
گروه بچه های شهر
گروه روبانچی
گروه پویان جناتی
گروه فاطمه موسوی مریم میرانشاهی

مشاهده قسمت نوزدهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه برادران گلی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه اعجوبه های کوچک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

محمد سینا منصوریان
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه بچه های شهر

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

گروه روبانچی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه پویان جناتی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

گروه فاطمه موسوی مریم میرانشاهی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید