قسمت هجدهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت هجدهم

آقای هومن لطفعلی
گروه نوین پارس
گروه محمد حیدری محمد خواجوی
آقای هادی احمدی
گروه سایه ها
آقای محمد باقر صفری
خانم هلیا رضوی

مشاهده قسمت هجدهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

هومن لطفعلی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه نوین پارس

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه محمد حیدری محمد خواجوی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

هادی احمدی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه سایه ها

حذف توسط رای داوران

محمد باقر صفری
ورزشی

حذف توسط رای داوران

هلیا رضوی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت