قسمت هفدهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت هفدهم

گروه کشتی نمایشی ایران
آقای عرفان رسولی
آقای چای عباسی
خانم ترنم کاظمی
آقای عباس رثایی
آقای امیر حسین اسکندری نیا
گروه قشقایی

مشاهده قسمت هفدهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه کشتی نمایشی ایران
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

عرفان رسولی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

چای عباسی
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

ترنم کاظمی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

عباس رثایی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

امیر حسین اسکندری نیا

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه قشقایی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران