قسمت سیزدهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت سیزدهم

آقای سیامک نوری
آقای همایون دهقان بردبار
گروه پیشتازان دانش
آقای علی صدقی نژاد
آقای محمد امین پازوکی
آقای محسن آصف
گروه الیکا رزم

مشاهده قسمت سیزدهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

سیامک نوری

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

همایون دهقان بردبار
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه پیشتازان دانش
علمی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

علی صدقی نژاد
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران

محمد امین پازوکی
بازیگری

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

محسن آصف
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه الیکا رزم
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

تصاویر این قسمت