قسمت دهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت دهم

گروه ضربان
آقای امیرعلی پوردست
آقای علی جعفری
آقای یونس پیک
خانم بهاره سرگل زایی
گروه شهریار
آقای علی حاتمی

مشاهده قسمت دهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

ضربان

گروه ضربان
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

امیرعلی پوردست
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

علی جعفری
شعبده و منتال

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

یونس پیک
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
بهاره سرگل زایی

بهاره سرگل زایی
دوبله

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

گروه شهریار
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

علی حاتمی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید