قسمت نهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت نهم

آقای صالح سخندان
آقای پارسا سیمین مرام
گروه مو سی تو
آقای محمد امین عسگری
آقای هانیه طالحی
آقای محمد اقتدار نژاد
گروه شمس

مشاهده قسمت نهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

صالح سخندان
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

پارسا سیمین مرام
خوانندگی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

گروه مو سی تو
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

محمد امین عسگری
آکروبات و سیرک

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

هانیه طالحی
مجری‌گری

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

محمد اقتدار نژاد
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه شمس
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

تصاویر این قسمت