قسمت ششم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت ششم بخش دوم

آقای ُسروش امامی
آقای محمد پور رضا
آقای محمد داوری

مشاهده قسمت ششم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

ُسروش امامی

ُسروش امامی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
محمد پور رضا

محمد پور رضا
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران
محمد داوری

محمد داوری
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

تصاویر این قسمت