قسمت سوم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت سوم بخش اول

آقای محمد بازو پیشه
آقای پارسا خیر آبادی
گروه مهر آفرین
گروه ایراندخت

مشاهده قسمت سوم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

محمد بازو پیشه

محمد بازو پیشه
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
پارسا خیر آبادی

پارسا خیر آبادی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
مهر آفرین

گروه مهر آفرین
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه ایراندخت
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید