قسمت دوم فینال - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله فینال

قسمت دوم فینال

آقای سعید فتحی روشن
آقای محمد زارع

مشاهده قسمت دوم فینال از فصل اول برنامه عصر جدید

سعید فتحی روشن

سعید فتحی روشن
شعبده و منتال

نفر چهارم فینال عصر جدید 3148431 رای
محمد زارع

محمد زارع
آکروبات و سیرک

نفر دوم فینال عصر جدید 5916362 رای

تصاویر این قسمت