قسمت اول فینال - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله فینال

قسمت اول فینال

آقای پارسا خائف
خانم فاطمه عبادی
گروه دختران نینجا

مشاهده قسمت اول فینال از فصل اول برنامه عصر جدید

پارسا خائف

پارسا خائف
خوانندگی

نفر سوم فینال عصر جدید 5717064 رای
فاطمه عبادی

فاطمه عبادی
طراحی و نقاشی

نفر اول فینال عصر جدید 6544964 رای
دختران نینجا

گروه دختران نینجا
ورزشی

نفر پنجم فینال عصر جدید 3078787 رای

تصاویر این قسمت