قسمت دوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

قسمت دوم

آقای محمد زارع
خانم شکوفه عزیزی
آقای رضا ارمند پیشه

مشاهده قسمت دوم از فصل اول برنامه عصر جدید

محمد زارع

محمد زارع
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4564570 رای
شکوفه عزیزی

شکوفه عزیزی
بازیگری

حذف با رای مردم 3793869 رای
رضا ارمند پیشه

رضا ارمند پیشه
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت