قسمت پانزدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت پانزدهم

گروه شوک
گروه سربازان وطن
آقای رحمان تک دهقان
گروه کارونیا

مشاهده قسمت پانزدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

شوک

گروه شوک
متفرقه

حذف با رای مردم 2034143 رای
سربازان وطن

گروه سربازان وطن
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2586547 رای
رحمان تک دهقان

رحمان تک دهقان
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
کارونیا

گروه کارونیا
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت