قسمت چهاردم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت چهاردم

آقای احسان قارزی
گروه پیرامید
خانم فریده متوسلی
آقای رشید پژمان نیا
آقای محمد رضا قهاری
آقای ویشتاسب مهرایین

مشاهده قسمت چهاردم از فصل اول برنامه عصر جدید

احسان قارزی

احسان قارزی
خوانندگی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 714878 رای
پیرامید

گروه پیرامید
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
فریده متوسلی

فریده متوسلی
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
رشید پژمان نیا

رشید پژمان نیا
بازیگری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
محمد رضا قهاری

محمد رضا قهاری
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
ویشتاسب مهرایین

ویشتاسب مهرایین
ورزشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت

پشت صحنه