ثبت نام تماشاچی | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

ثبت نام تماشاچی

برنامه پانزدهم و شانزدهم

یکشنبه 4 خرداد
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

برنامه هفدهم و هجدهم

چهارشنبه 7 خرداد
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

برنامه نوزدهم و بیستم

یکشنبه 11 خرداد
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

برنامه اول مرحله دوم

چهارشنبه 11 تیر
ساعت : 12
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

برنامه دوم مرحله دوم

چهارشنبه 18 تیر
ساعت : 17
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام