ثبت نام تماشاچی | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

ثبت نام تماشاچی

قسمت هفتم و هشتم

یکشنبه 4 اسفند
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

قسمت سیزدهم و چهاردهم عصرجدید

چهارشنبه 31 اردیبهشت
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

برنامه پانزدهم و شانزدهم

یکشنبه 4 خرداد
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

برنامه 17 و 18

چهارشنبه 7 خرداد
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

برنامه نوزدهم و بیستم

یکشنبه 11 خرداد
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام