ثبت نام تماشاچی

قسمت اول

چهارشنبه 23 بهمن
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

قسمت سوم و چهارم

دوشنبه 28 بهمن
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

قسمت پنجم و ششم

چهارشنبه 30 بهمن
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام

قسمت هفتم و هشتم برنامه عصر جدید

یکشنبه 4 اسفند
ساعت : 13
ظرفیت تکمیل شده
پایان مهلت ثبت نام